در این پست قصد داریم نرم افزار قاعده دست راست را در اختیار شما قرار دهیم.

این قاعده مربوط به فصل 4 فیزیک 3 می باشد.

قاعده دست راست

دانلود


قاعده دست راست چیست؟

با این قاعده می‌توانیم جهت حرکت (عکس العمل ) یک سیم را که جریان برق از آن گُذر میکند دریک میدان مغناطیسی تشریح نماییم! انگشت شست مسیر جریان برق ( از مثبت به منفی ) نشانگر است. انگُشت سبابه خطوط میدان مغناطیسی را نشان میدهد و هرگاه برق از سیم پیچ بگذرد سیم حامل جریان برق در جهت انگُشت وسط ( بخاطر حرکت الکترون ها ) و قانون لورنتز تکان می‌خورد.


قاعده دست راست برای تعیین جهت جریان الکتریکی بکار می‌رود، بدین صورت که اگر کف دست خود را طوری نگه داریم که خطوط میدان مغناطیسی به کف دست ما وارد شود انگشتان باز شده جهت جریان الکتریکی و شصت جهت حرکت هادی را نشان میدهد.